تازه ترین خبرها

رأی وحدت‌رویه شماره ۲۸۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارهایی که از شعب تجدیدنظر صادر می‌شود، شعبه همعرض در صورت پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون یادشده، خود بایستی وارد رسیدگی ماهیتی شود
نظریات مشورتی آذر و دی ۱۳۹۸ اداره حقوقی قوه قضاییه در موضوع ورشکستگی
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادستان علاوه بر آراء برائت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین رئیس ثبت به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مانع از مراجعه شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق می نماید به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان جرایم مواد مخدر درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود
رأی شماره ۲۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نامه شرکت ملی نفت ایران در خصوص نحوه پرداخت حقوق دریافتی مقرر همسران شهدا در صورت ازدواج مجدد
رأی وحدت رویه شماره ۲۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی‌کند
رأی شماره ۲۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هزینه‌های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی مشمول تعهدات بیمه پایه است
آیین‏‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب شماره ۱۳۱۳۳۳/ت۵۴۵۸۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیأت‌وزیران
آیین نامه

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب۱۳۴۶/۱۰/۲۹ هیات وزیران و اصلاحات ۱۳۷۴/۱/۳۰

0 71

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب۱۳۴۶/۱۰/۲۹ هیات وزیران و اصلاحات ۱۳۷۴/۱/۳۰
فصل اول – تعاریف
ماده‌ ۱ـ جانوران‌ وحشی‌ به‌ شرح‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:
الف‌ـ پستانداران‌ وحشی
ب‌ـ پرندگان‌ وحشی‌.
پ‌ـ خزندگان‌ وحشی‌.
ت‌ـ آبزیان‌.
ماده‌ ۲ـ شکار عبارت‌ است‌ از تیر اندازی‌ به‌ پستانداران‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ وحشی‌ یا کشتن‌ یا گرفتن‌ یا تعقیب‌ کردن‌ آنها به‌ هر کیفیت‌ و وسیله‌ و طریق‌.
ماده‌ ۳ـ صید عبارت‌ است‌ از کشتن‌ یا گرفتن‌ آبزیان‌ قابل‌ صید به‌ هر کیفیت‌ و وسیله‌ و طریق‌ یا تیراندازی‌ به‌ آنها.
ماده‌ ۴ـ منظور از حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ جانوران‌ وحشی‌ هستند که‌ در شرف‌ تکثیر یا در معرض‌ خطر و یا نادر و نافع‌ باشند.
ماده‌ ۵ـ جانوران‌ زیانکار جانوران‌ وحشی‌ هستند که‌ به‌ مزارع‌ و باغات‌ و سایر حیوانات‌ زیان‌ و آسیب‌ می‌رسانند.
ماده‌ ۶ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۷ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۸ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۹ـ قرق‌ اختصاصی‌ به‌ محدوده‌ای‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و آب‌ و آب‌ بندان‌ و کوهستان‌ و زمین‌های‌ بایر یا دایر اطلاق‌ می‌شود که‌ امتیاز شکار و صید در آن‌ محدوده‌، با رعایت‌ حقوق‌ اشخاص‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ و تکثیر و بهره ‌برداری‌ از حیوانات‌ قابل‌ شکار و صید پس‌ از موافقت‌ مقامات‌ صلاحیتدار وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ از طرف‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ برای‌ مدت‌ معین‌ به‌ اشخاص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ واگذار می‌گردد.
فصل‌ دوم‌ – مقررات‌ مربوط‌ به‌ پارک‌ ملی‌ و منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌
ماده‌ ۱۰ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۱ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۲ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۳ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۴ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۱۵ـ شرایط‌ و مقررات‌ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌، هر سال‌ از طرف‌ سازمان‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد شد.
ماده‌ ۱۶ـ حقوق‌ و تکالیف‌ دارندگان‌ پروانه‌ قرقهای‌ اختصاصی‌ از طرف‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تعیین‌ می‌شود.
فصل‌ سوم‌ – پروانه‌های‌ شکار و صید و شرایط‌ صدور آن‌
ماده‌ ۱۷ـ پروانه‌های‌ شکار و صید مذکور در قانون‌ به‌ صورت‌ پروانه‌های‌ عادی‌ و ویژه‌ و انتفاعی‌ صادر می‌گردد.
ماده‌ ۱۸ـ پروانه‌ عادی‌ شکار و صید برای‌ مواردی‌ است‌ که‌ مشمول‌ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ چهارگانه‌ زیر نباشد:
الف‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ زمانی‌. (فصول‌ و ساعات‌)
ب‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ مکانی‌. (پارک‌ ملی‌ـ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی)
ج‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ نوعی‌. (حیوانات‌ حمایت‌ شده‌)
دـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ طریقی‌. (انواع‌ اسلحه‌ و مهمات‌ و طرق‌ و وسایل)
ماده‌ ۱۹ـ پروانه‌های‌ عادی‌ بر حسب‌ درخواست‌ به‌ متقاضیان‌ شکار پستانداران‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ وحشی‌ و آبزیان‌ قابل‌ صید برای‌ یک‌ یا چند دسته‌ یا مجموع‌ آنها صادر می‌گردد. شکار در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌ و همچنین‌ شکار حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ با پروانه‌ عادی‌ ممنوع‌ است‌.
ماده‌ ۲۰- برای‌ شکار در پارکهای‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌ و همچنین‌ شکار حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ پروانه‌ ویژه‌ صادر می‌گردد.
ماده‌ ۲۱-پروانه‌های‌ انتفاعی‌ بر حسب‌ مورد برای‌ شکار و صید که‌ جنبه‌ حرفه‌ای‌ یا کسب‌ یا تجارت‌ داشته‌ باشد و همچنین‌ برای‌ پرورش‌ و تکثیر و خرید و فروش‌ و صدور حیوانات‌ قابل‌ شکار و صید و اجزای‌ آن‌ صادر می‌شود.
ماده‌ ۲۲ـ حذف‌ شده‌ است‌.
فصل‌ چهارم‌ – سازمان‌
ماده‌ ۲۳ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۲۴ـ حذف‌ شده‌ است‌.
ماده‌ ۲۵ـ حذف‌ شده‌ است‌.
فصل‌ پنجم‌ – نحوه‌ همکاری‌ وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ با سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌
ماده‌۲۶- وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ باید در مواردی‌ که‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ تشخیص‌ دهد طرح‌های‌ مربوط‌ به‌ سدسازی‌ـ کانال‌سازی‌ـ تغییر و انحراف‌ مسیر رودخانه‌هاـ ساختمان‌ پلهاـ قطع‌ جنگل‌ـ اجاره‌ مراتع‌ دولتی‌ـ دفع‌ آفات‌ و سایر موارد مشابه‌ که‌ از لحاظ‌ حفظ‌ نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ زیان‌آور است‌، نظر سازمان‌ مزبور را در حدود امکان‌ مورد توجه‌ قرار دهند.
ماده‌ ۲۷ـ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و کلیه‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزشی‌ و فرهنگی‌ کشور با سازمان‌ برای‌ تأسیس‌ موزه‌های‌ تاریخ‌ طبیعی‌ و حیوان‌شناسی‌ و تنظیم‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ حمایت‌ حیوانات‌، همکاری‌ خواهند نمود.
ماده‌ ۲۸ـ سازمان‌ تذکر لازم‌ به‌ مقامات‌ صلاحیتدار در مورد منع‌ و محدودیت‌ ورود و خرید و فروش‌ و استعمال‌ هرگونه‌ اسلحه‌ و مهمات‌ شکاری‌ و اجزای‌ آن‌ و همچنین‌ سایر وسایل‌ شکار و صید را که‌ برای‌ حفظ‌ نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ مضر تشخیص‌ دهد، خواهد داد و مقامات‌ مذکور با رعایت‌ مقررات‌ قانون‌ و حقوق‌ اشخاص‌ همکاری‌ لازم‌ را با سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ خواهند کرد.
ماده‌ ۲۹- مقامات‌ مسوول‌ در صورتی‌ مبادرت‌ به‌ صدور یا تمدید اعتبار پروانه‌های‌ حمل‌ اسلحه‌ شکاری‌ می‌نمایند که‌ متقاضی‌ طبق‌ مقررات‌ شکار دارای‌ پروانه‌ معتبر شکار باشد.
ماده‌ ۳۰ـ وزارت‌ دفاع‌ و سایر مقامات‌ صلاحیتدار به‌ تقاضای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ پروانه‌های‌ حمل‌ اسلحه‌ کسانی‌ را که‌ برخلاف‌ مقررات‌ شکار عمل‌ نمایند، لغو خواهد نمود. فصل‌ ششم‌ مقررات‌ خرید و فروش‌، عرضه‌ و نگهداری‌، واردات‌ و صادرات‌ تکثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌
ماده‌۳۱- خرید و فروش‌ـ عرضه‌ و نگهداری‌ و حمل‌ و صدور کلیه‌ جانوران‌ وحشی‌ زنده‌ و کشته‌ و اجزاء آنها بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌ از سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ ممنوع‌ است‌ به‌ استثنای‌ آنچه‌ از طرف‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ مجاز اعلام‌ شده‌ باشد.
ماده‌ ۳۲ـ ترخیص‌ حیوانات‌ و پرندگان‌ وحشی‌ زنده‌ و تخم‌ این‌ قبیل‌ پرندگان‌ از گمرک‌ موکول‌ به‌ موافقت‌ سازمان‌ و ارائه‌ گواهی‌ مبنی‌ بر سالم‌ بودن‌ حیوانات‌ از مقامات‌ صلاحیتدار دامپزشکی‌ مبدأ صدور است‌.
ماده‌ ۳۳ـ تکثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌ و آبزیان‌ با رعایت‌ قانون‌ تشکیل‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ مستلزم‌ تحصیل‌ پروانه‌ از سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ نکات‌ زیر صادر می‌گردد. الف‌ـ محل‌ تأسیسات‌ تکثیر و پرورش‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ نباید مخل‌ بهداشت‌ و آسایش‌ و ایمنی‌ عمومی‌ و یا موجب‌ وارد شدن‌ خسارات‌ به‌ جنگلها و مراتع‌ و آلوده‌ شدن‌ آبهای‌ عمومی‌ و همچنین‌ ایجاد خطر بیماری‌ یا تضعیف‌ نژاد برای‌ حیوانات‌ و آبزیان‌ باشد. ب‌ـ طرح‌ عملیات‌ و نقشه‌ ساختمانها باید مورد تایید سازمان‌ باشد.
ماده‌ ۳۴- سازمان‌ از صدور پروانه‌ تکثیر و پرورش‌ حیوانات‌ وحشی‌ و آبزیانی‌ که‌ موجب‌ تضعیف‌ نژاد یا ایجاد خطر برای‌ جانوران‌ وحشی‌ کشور گردد، خودداری‌ خواهد نمود. ماده‌ ۳۵ـ دارندگان‌ پروانه‌ تکثیر و پرورش‌ باید رعایت‌ اصول‌ بهداشت‌ و آسایش‌ و ایمنی‌ عمومی‌ و عدم‌ آلودگی‌ آبها و سایر موارد مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌ را بنمایند. ماده‌ ۳۶ـ رها نمودن‌ حیوانات‌ و پرندگان‌ وحشی‌ تکثیر شده‌ بدون‌ اجازه‌ سازمان‌ ممنوع‌ است

در باره نویسنده / 

rezagorji

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است *

آخرین دیدگاه ها

با ما در تماس باشید

شناخت وآگاهی از قوانین و مقررات یکی از ضروریات حال حاضر جوامع بشری می باشد .لذا هدف اصلی از تشکیل سایت حاضر آگاه سازی در خصوص آخرین مصوبات وقوانین جهت رسیدن به این مهم می باشد .